SKŁADOWISKO

Składowisko odpadów w miejscowości Rabowice znajduje się w południowo-wschodniej części gminy Swarzędz, w obrębie Rabowice na działce ewidencyjnej nr 67/1 o powierzchni 9,93 ha, z czego kwatera nr 2 zajmuje powierzchnię 2,55 ha Działka składowiska leży w odległości 5,0 km na południe od Swarzędza, przy drodze lokalnej prowadzącej od drogi powiatowej Swarzędz - Środa Wlkp., do Rabowic, będącej drogą dojazdową do instalacji. Łączna powierzchnia terenu przeznaczonego pod składowisko wynosi 9,93 ha.

W skład składowiska w Rabowicach wchodzą:
1.kwatera składowania nr II, uszczelniona warstwa uszczelnienia mineralnego miąższości 50cm, matą bentonitową i geomembraną o grubości 2,0 mm, wyposażona w drenaż odcieku i 8 studni odgazowania wyposażonych w 8 pochodni do spalania biogazu
2.kwatera składowania odpadów nr I - kwatera zamknięta i zrekultywowana
Godziny otwarcia składowiska
poniedziałek - piątek od 7.00 do 19.00
sobota od 7.00 do 15.00
Zgodnie z obowiązującymi przepisami składowisko w Rabowicach kwalifikuje się jako składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. (art. 103.2. ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.) Na składowisku w Rabowicach nie przewiduje się składowania odpadów niebezpiecznych. W związku z tym na obiekcie nie ma wydzielonej części na składowanie odpadów niebezpiecznych.