Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Szanowni Państwo,


Informujemy, że na terenie Miasta i Gminy Swarzędz, Gminy Kleszczewo oraz Miasta i Gminy Kostrzyn, FBSerwis S.A. zorganizował Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK), czyli miejsce, w którym właściciele nieruchomości z terenu objętego działalnością Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, mogą bezpłatnie oddawać swoje odpady

MPSZOK kursuje według ustalonego harmonogramu, określającego dni oraz godziny postoju pojazdu przyjmującego odpady.

MPSZOK przyjmuje wyłącznie następujące selektywnie zbierane odpady komunalne:

 • Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
 • Baterie i akumulatory,
 • Przeterminowane leki,
 • Farby, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, tusze, farby drukarskie,
 • Kleje, lepiszcze, żywice,
 • Detergenty, detergenty zawierające substancje niebezpieczne, odczynniki fotograficzne,
 • Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności,
 • Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
 • Urządzenia zawierające freony.

MPSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:

 • Materiały zawierające azbest,
 • Odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej– wszelkie odpady w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzynkach np. zawierających kilkanaście butelek tego samego odpadu – pojemność ponad 20 litrów na opakowanie jednostkowe),
 • Odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), odpady, których odebranie może naruszać przepisy ADR (międzynarodowa umowa dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych),
 • Odpady w opakowaniach cieknących oraz spoza listy odpadów wymienionych w informacji o zbiórce,
 • Wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych), zwłaszcza w dużych ilościach,
 • Odpady wielkogabarytowe,
 • Odpady budowlane,
 • Opony,
 • Odpady ulegające biodegradacji,
 • Odpady komunalne zmieszane,
 • Papier, szkło, tworzywa sztuczne.

Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.

Pełen regulamin Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, harmonogram postojów MPSZOK oraz wykaz przyjmowanych odpadów znajdują się poniżej:

Odbiór przeterminowanych leków z aptek

W aptekach, na terenie Miasta i Gminy Swarzędz, Gminy Kleszczewo oraz Miasta i Gminy Kostrzyn, FBSerwis S.A. zorganizował punkty odbioru przeterminowanych leków, dostarczanych przez mieszkańców, z terenu gmin objętych działalnością Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.

Przeterminowane leki z aptek odbierane są zgodnie z poniższym harmonogramem: