Komunikacja

Zgodnie z Ustawą z dnia 16.12.2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym, organizatorem transportu w komunikacji miejskiej jest Gmina, na której terenie prowadzony jest publiczny drogowy transport zbiorowy. Za organizację transportu zbiorowego na terenie Gminy Swarzędz odpowiada Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, jako organ wykonawczy organizatora, czyli Gminy Swarzędz. Zadaniem organizatora jest planowanie rozwoju transportu, organizowanie publicznego transportu zbiorowego oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym. W ramach swoich kompetencji organizator transportu zajmuje się, między innymi, następującymi zagadnieniami:

  • określaniem i modyfikacją linii autobusowych,
  • współpracą przy tworzeniu i modyfikacji rozkładów jazdy, a także zatwierdzaniem zmian w rozkładach jazdy,
  • wyznaczaniem publicznych przystanków oraz dworców (zintegrowanych węzłów przesiadkowych),
  • określaniem sposobu i wzoru znakowania pojazdów i przystanków,
  • określaniem sposobu i trybu wyboru operatora, a także zawieraniem umowy z operatorem i jej rozliczaniem,
  • badaniem i analizą potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym.

Od 01.01.2017 obsługę komunikacji miejskiej o charakterze użyteczności publicznej powierzono jednoosobowej Spółce Gminy Swarzędz – Swarzędzkiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o.. Swarzędzka Komunikacja Autobusowa obejmuje transport zbiorowy wewnątrz gminy oraz, na podstawie porozumień międzygminnych, również miejscowość Tulce w gminie Kleszczewo, miejscowość Siekierki Wielkie w gminie Kostrzyn, Pobiedziska oraz miasto Poznań (połączenia do Dworca Śródka). Swarzędzka Komunikacja Autobusowa to 16 dziennych linii autobusowych i jedna nocna.