Ogłoszenie o zmówieniu 2023/BZP 00515337 – Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Swarzędzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.  z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie,  w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym  a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.


Stosownie do zapisów ustawy informujemy, że SPK Sp. z o.o. od dnia 01.01.2023 r. prowadzi postępowania o udzielenie zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem Platformy e-zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl


Ogłoszenie o zamówieniu 2023/BZP 00515337 [99KB .pdf]

e-Zamówienia